Thursday 3 August 2023

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 27, Issue 4

Author(s): Uwe Aickelin, Hadi Akbarzadeh Khorshidi, Rong Qu, Hadi Charkhgard
Pages: 746 - 748

Author(s): Ke Li, Guiyu Lai, Xin Yao
Pages: 749 - 763

Author(s): Botao Jiao, Yinan Guo, Shengxiang Yang, Jiayang Pu, Dunwei Gong
Pages: 764 - 777

Author(s): Yu Xue, Chen Chen, Adam Słowik
Pages: 778 - 786

Author(s): Yu Zhou, Yan Qiu, Sam Kwong
Pages: 787 - 801

Author(s): Lingjie Li, Manlin Xuan, Qiuzhen Lin, Min Jiang, Zhong Ming, Kay Chen Tan
Pages: 802 - 816

Author(s): Mario Garza-Fabre, Julia Handl, Adán José-García
Pages: 817 - 831

Author(s): Wei Jiang, Shen You, Jinyu Zhan, Xupeng Wang, Hong Lei, Deepak Adhikari
Pages: 832 - 847

Author(s): Qingquan Zhang, Jialin Liu, Zeqi Zhang, Junyi Wen, Bifei Mao, Xin Yao
Pages: 848 - 862

Author(s): Songbai Liu, Qiuzhen Lin, Liang Feng, Ka-Chun Wong, Kay Chen Tan
Pages: 863 - 877

Author(s): Konstantinos Theodorakos, Oscar Mauricio Agudelo, Joachim Schreurs, Johan A. K. Suykens, Bart De Moor
Pages: 878 - 892

Author(s): Rihab Said, Maha Elarbi, Slim Bechikh, Carlos Artemio Coello Coello, Lamjed Ben Said
Pages: 893 - 907

Author(s): Yong Zhang, Xin-Fang Ji, Xiao-Zhi Gao, Dun-Wei Gong, Xiao-Yan Sun
Pages: 908 - 922

Author(s): Dhish Kumar Saxena, Sukrit Mittal, Sarang Kapoor, Kalyanmoy Deb
Pages: 923 - 937

Author(s): Alexandru Agapie, Ovidiu Solomon, Luiza Bădin
Pages: 938 - 948

Author(s): Kangjia Qiao, Kunjie Yu, Boyang Qu, Jing Liang, Caitong Yue, Xuanxuan Ban
Pages: 949 - 963

Author(s): Zi-Jia Wang, Jun-Rong Jian, Zhi-Hui Zhan, Yun Li, Sam Kwong, Jun Zhang
Pages: 964 - 979

Author(s): Thomas Weise, Zhize Wu, Xinlu Li, Yan Chen, Jörg Lässig
Pages: 980 - 992

Author(s): Jinlong Zhou, Yinggui Zhang, Jinhua Zheng, Miqing Li
Pages: 993 - 1004

Author(s): Christian Kasten, Julian Fahr, Markus Klein
Pages: 1005 - 1014

Author(s): Honggui Han, Xing Bai, Ying Hou, Junfei Qiao
Pages: 1015 - 1026

Author(s): Aijuan Song, Guohua Wu, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Witold Pedrycz
Pages: 1027 - 1041

Author(s): Zhengping Liang, Yingmiao Zhu, Xiyu Wang, Zhi Li, Zexuan Zhu
Pages: 1042 - 1056

Author(s): Trung B. Nguyen, Will N. Browne, Mengjie Zhang
Pages: 1057 - 1071

Author(s): Wenjie Yi, Rong Qu, Licheng Jiao, Ben Niu
Pages: 1072 - 1084

Author(s): Shufen Qin, Chaoli Sun, Qiqi Liu, Yaochu Jin
Pages: 1085 - 1099

Author(s): Shaolong Shi, Yifan Chen, Jurong Ding, Qiang Liu, Qingfu Zhang
Pages: 1100 - 1114

Author(s): Jing Liang, Hongyu Lin, Caitong Yue, Kunjie Yu, Ying Guo, Kangjia Qiao
Pages: 1115 - 1129

Author(s): Wenbin Pei, Bing Xue, Lin Shang, Mengjie Zhang
Pages: 1130 - 1144

Author(s): Tianye Shu, Ke Shang, Hisao Ishibuchi, Yang Nan
Pages: 1145 - 1153

Author(s): Ke Shang, Weiyu Chen, Weiduo Liao, Hisao Ishibuchi
Pages: 1154 - 1160


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.