Wednesday 8 November 2023

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 34, Issue 11, November 2023

Author(s): Hwanjun Song, Minseok Kim, Dongmin Park, Yooju Shin, Jae-Gil Lee
Pages: 8135 - 8153

Author(s): Slaviša Jovanović, Hiroomi Hikawa
Pages: 8154 - 8173

Author(s): Zixing Song, Xiangli Yang, Zenglin Xu, Irwin King
Pages: 8174 - 8194

Author(s): Wenxiu Diao, Feng Zhang, Jiande Sun, Yinghui Xing, Kai Zhang, Lorenzo Bruzzone
Pages: 8195 - 8209.

Author(s): Hongchen Tan, Xiuping Liu, Baocai Yin, Xin Li
Pages: 8210 - 8224

Author(s): Xiaojie Guo, Lingfei Wu, Liang Zhao
Pages: 8225 - 8234

Author(s): Zhiqiang Pu, Huimu Wang, Zhen Liu, Jianqiang Yi, Shiguang Wu
Pages: 8235 - 8249

Author(s): Fen Liu, Wei Meng, Deyin Yao
Pages: 8250 - 8261

Author(s): Yu Hui, Ronghu Chi, Biao Huang, Zhongsheng Hou
Pages: 8262 - 8270

Author(s): Pengzhan Jin, Zhen Zhang, Ioannis G. Kevrekidis, George Em Karniadakis
Pages: 8271 - 8283

Author(s): Mohsen Ahmadzadeh, Mehdi Kamal, Ali Afzali-Kusha, Massoud Pedram
Pages: 8284 - 8296

Author(s): Liyi Chen, Zhi Li, Weidong He, Gong Cheng, Tong Xu, Nicholas Jing Yuan, Enhong Chen
Pages: 8297 - 8309

Author(s): Pengfei Jiao, Tianpeng Li, Huaming Wu, Chang-Dong Wang, Dongxiao He, Wenjun Wang
Pages: 8310 - 8323

Author(s): Xiwen Yao, Qinglong Cao, Xiaoxu Feng, Gong Cheng, Junwei Han
Pages: 8324 - 8336

Author(s): Kaiqun Zhu, Zidong Wang, Guoliang Wei, Xiaohui Liu
Pages: 8337 - 8348

Author(s): Tianhao Gu, Zhe Wang, Zhongli Fang, Zonghai Zhu, Hai Yang, Dongdong Li, Wenli Du
Pages: 8349 - 8361

Author(s): Fang Lei, Zhiping Peng, Mei Liu, Jigen Peng, Vassilis Cutsuridis, Shigang Yue
Pages: 8362 - 8376

Author(s): Jiabin Liu, Bo Wang, Hanyuan Hang, Huadong Wang, Zhiquan Qi, Yingjie Tian, Yong Shi
Pages: 8377 - 8388

Author(s): Jingyu Wang, Fangyuan Xie, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 8389 - 8403

Author(s): Jie Zhang, Wanming Zhai
Pages: 8404 - 8417

Author(s): Arindam Sengupta, Siyang Cao
Pages: 8418 - 8429

Author(s): Rui Huang, Xiaoqing Tan, Qingshan Xu
Pages: 8430 - 8440

Author(s): Chen Wei, Chuang Niu, Yiping Tang, Yue Wang, Haihong Hu, Jimin Liang
Pages: 8441 - 8455

Author(s): Bin Xu, Yingxin Shou, Zhongke Shi, Tian Yan
Pages: 8456 - 8466

Author(s): Filippos Fotiadis, Kyriakos G. Vamvoudakis
Pages: 8467 - 8481

Author(s): Billal Belainine, Fatiha Sadat, Mounir Boukadoum
Pages: 8482 - 8492

Author(s): Wenzhe Cai, Teng Wang, Jiawei Wang, Changyin Sun
Pages: 8493 - 8502

Author(s): Canjie Luo, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Zhe Li, Dezhi Peng
Pages: 8503 - 8515

Author(s): Liyan Cheng, Fangcheng Tang, Xinli Shi, Xiangyong Chen, Jianlong Qiu
Pages: 8516 - 8530

Author(s): Kuan Zhu, Haiyun Guo, Songyan Liu, Jinqiao Wang, Ming Tang
Pages: 8531 - 8542

Author(s): Lirong Wu, Lifan Yuan, Guojiang Zhao, Haitao Lin, Stan Z. Li
Pages: 8543 - 8554

Author(s): Qiang Gao, Zhipeng Luo, Diego Klabjan, Fengli Zhang
Pages: 8555 - 8565

Author(s): Zhongpai Gao, Junchi Yan, Guangtao Zhai, Juyong Zhang, Xiaokang Yang
Pages: 8566 - 8578

Author(s): Li Tang, Kaiyue He, Yang Chen, Yan-Jun Liu, Shaocheng Tong
Pages: 8579 - 8588

Author(s): Deyin Liu, Lin Wu, Feng Zheng, Lingqiao Liu, Meng Wang
Pages: 8589 - 8601

Author(s): Honggui Han, Hongxu Liu, Cuili Yang, Junfei Qiao
Pages: 8602 - 8616

Author(s): Guangliang Liu, Qiuye Sun, Rui Wang, Xuguang Hu
Pages: 8617 - 8629

Author(s): Sentao Chen, Zijie Hong, Mehrtash Harandi, Xiaowei Yang
Pages: 8630 - 8641

Author(s): Haishan Ye, Chaoyang He, Xiangyu Chang
Pages: 8642 - 8653

Author(s): Gengyun Jia, Peipei Li, Ran He
Pages: 8654 - 8668

Author(s): Xinyang Ren, Weiyang Lin, Xianqiang Yang, Xinghu Yu, Huijun Gao
Pages: 8669 - 8678

Author(s): Siyu Sun, Jun Liu, Xun Chen, Wei Li, Hongbin Li
Pages: 8679 - 8692

Author(s): Zhenlei Chen, Qing Guo, Tieshan Li, Yao Yan, Dan Jiang
Pages: 8693 - 8706

Author(s): Ding Wang, Mingming Zhao, Mingming Ha, Junfei Qiao
Pages: 8707 - 8718

Author(s): Hadi Jamali-Rad, Mohammad Abdizadeh, Anuj Singh
Pages: 8719 - 8730

Author(s): Shi-Xue Zhang, Xiaobin Zhu, Jie-Bo Hou, Chun Yang, Xu-Cheng Yin
Pages: 8731 - 8742

Author(s): Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji
Pages: 8743 - 8752

Author(s): Jae Won Cho, Dong-Jin Kim, Yunjae Jung, In So Kweon
Pages: 8753 - 8763

Author(s): Chaoxu Mu, Jiangwen Peng, Changyin Sun
Pages: 8764 - 8777

Author(s): Zhibin Li, Shuai Li, Omaimah Omar Bamasag, Areej Alhothali, Xin Luo
Pages: 8778 - 8790

Author(s): Yongxia Shi, Qinglei Hu, Xiaodong Shao, Yang Shi
Pages: 8791 - 8801

Author(s): Senrong You, Baiying Lei, Shuqiang Wang, Charles K. Chui, Albert C. Cheung, Yong Liu, Min Gan, Guocheng Wu, Yanyan Shen
Pages: 8802 - 8814

Author(s): Ioannis Kansizoglou, Loukas Bampis, Antonios Gasteratos
Pages: 8815 - 8824

Author(s): Haoli Zhao, Zhenni Li, Wuhui Chen, Zibin Zheng, Shengli Xie
Pages: 8825 - 8839

Author(s): Kaixin Lu, Zhi Liu, Haoyong Yu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang
Pages: 8840 - 8851

Author(s): Hailan Ma, Daoyi Dong, Steven X. Ding, Chunlin Chen
Pages: 8852 - 8865

Author(s): Ziran Xiong, Charles X. Ling, Bin Gu
Pages: 8866 - 8878

Author(s): Yuanjie Zheng, Yunshuai Yang, Tongtong Che, Sujuan Hou, Wenhui Huang, Yue Gao, Ping Tan
Pages: 8879 - 8893

Author(s): Thomas Bohnstingl, Stanisław Woźniak, Angeliki Pantazi, Evangelos Eleftheriou
Pages: 8894 - 8908

Author(s): Juan Zhang, Huaguang Zhang, Zhongyang Ming, Yunfei Mu
Pages: 8909 - 8922

Author(s): Xiangyin Kong, Zhiqiang Ge
Pages: 8923 - 8937

Author(s): Zhou Chen, Jinxi Xiang, Pierre-Olivier Bagnaninchi, Yunjie Yang
Pages: 8938 - 8949

Author(s): Fan Zhou, Xiuxiu Qi, Kunpeng Zhang, Goce Trajcevski, Ting Zhong
Pages: 8950 - 8964

Author(s): Wenhui Liao, Qian Zhang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu
Pages: 8965 - 8977

Author(s): Saihui Hou, Xu Liu, Chunshui Cao, Yongzhen Huang
Pages: 8978 - 8988

Author(s): Huan Liu, Wei Li, Xiang-Gen Xia, Mengmeng Zhang, Chen-Zhong Gao, Ran Tao
Pages: 8989 - 9003

Author(s): An Lin, Jun Cheng, Leszek Rutkowski, Shiping Wen, Mengzhuo Luo, Jinde Cao
Pages: 9004 - 9015

Author(s): Ramin Zarei-Sabzevar, Kamaledin Ghiasi-Shirazi, Ahad Harati
Pages: 9016 - 9028

Author(s): Huangxing Lin, Weihong Zeng, Yihong Zhuang, Xinghao Ding, Yue Huang, John Paisley
Pages: 9029 - 9039

Author(s): Junwei Dong, Boyu Hou, Liang Feng, Huajin Tang, Kay Chen Tan, Yew-Soon Ong
Pages: 9040 - 9053

Author(s): Yuhu Cheng, Longyang Huang, C. L. Philip Chen, Xuesong Wang
Pages: 9054 - 9063

Author(s): Feiping Nie, Sisi Wang, Zheng Wang, Rong Wang, Xuelong Li
Pages: 9064 - 9077

Author(s): Zhengqiang Zhang, Qiufeng Wang, Yingli Sang, Shuzhi Sam Ge
Pages: 9078 - 9087

Author(s): Tian-Jiang Zhang, Liang-Jian Deng, Ting-Zhu Huang, Jocelyn Chanussot, Gemine Vivone
Pages: 9088 - 9101

Author(s): Chaojie Li, Wensen Jiang, Yin Yang, Shirui Pan, Gang Huang, Lijie Guo
Pages: 9102 - 9115

Author(s): Lu Yu, Xialei Liu, Joost van de Weijer
Pages: 9116 - 9127

Author(s): Yunsong Xu, Zhengen Zhao, Shen Yin
Pages: 9128 - 9138

Author(s): Mingbao Lin, Liujuan Cao, Yuxin Zhang, Ling Shao, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji
Pages: 9139 - 9148

Author(s): Peijun Wang, Guanghui Wen, Tingwen Huang, Wenwu Yu, Yuezu Lv
Pages: 9149 - 9160

Author(s): Xiaofeng Li, Lu Dong, Lei Xue, Changyin Sun
Pages: 9161 - 9170

Author(s): Yiming Hu, Xingang Wang, Qingyi Gu
Pages: 9171 - 9184

Author(s): Jing Yu, Shukai Duan, Xiaojun Ye
Pages: 9185 - 9197

Author(s): Xiang Cao, Lu Ren, Changyin Sun
Pages: 9198 - 9208

Author(s): Mulin Chen, Xuelong Li
Pages: 9209 - 9222

Author(s): Jiankun Sun, Jun Yang, Zhigang Zeng, Huiming Wang
Pages: 9223 - 9233

Author(s): Maoguo Gong, Hui Zhou, A. K. Qin, Wenfeng Liu, Zhongying Zhao
Pages: 9234 - 9247

Author(s): Yunfan Jiang, 
Jingjing Si, Rui Zhang, Godwin Enemali, Bin Zhou, Hugh McCann, Chang Liu
Pages: 9248 - 9258

Author(s): Shaoguang Huang, Hongyan Zhang, Jize Xue, Aleksandra Pizurica
Pages: 9259 - 9273

Author(s): Pingping Pan, Yunjian Zhang, Zhenmiao Deng, Shaocan Fan, Xiaohong Huang
Pages: 9274 - 9286

Author(s): Tian Xie, Bin Wang, C.-C. Jay Kuo
Pages: 9287 - 9301

Author(s): Xiaodong Na, Weijie Ren, Moran Liu, Min Han
Pages: 9302 - 9313

Author(s): Yu Liu, Xiaoqi Wu, Xiangqian Yao, Jingyi Zhao
Pages: 9314 - 9322

Author(s): Mark Haring, Esten Ingar Grøtli, Signe Riemer-Sørensen, Katrine Seel, Kristian Gaustad Hanssen
Pages: 9323 - 9336

Author(s): Bobo Xi, Jiaojiao Li, Yunsong Li, Rui Song, Yuchao Xiao, Qian Du, Jocelyn Chanussot
Pages: 9337 - 9351

Author(s): Hongyuan Zhang, Pei Li, Rui Zhang, Xuelong Li
Pages: 9352 - 9362

Author(s): Moncef Gabbouj, Serkan Kiranyaz, Junaid Malik, Muhammad Uzair Zahid, Turker Ince, Muhammad E. H. Chowdhury, Amith Khandakar, Anas Tahir
Pages: 9363 - 9374

Author(s): Nikhil Kumar Tomar, Debesh Jha, Michael A. Riegler, Håvard D. Johansen, Dag Johansen, Jens Rittscher, Pål Halvorsen, Sharib Ali
Pages: 9375 - 9388

Author(s): Chao Huang, Jie Wen, Yong Xu, Qiuping Jiang, Jian Yang, Yaowei Wang, David Zhang
Pages: 9389 - 9403

Author(s): Zhengliang Zhai, Huaicheng Yan, Shiming Chen, Hongbing Zeng, Meng Wang
Pages: 9404 - 9411

Author(s): Prashant Sankaran, Katie McConky, Moises Sudit, Héctor Ortiz-Peña
Pages: 9412 - 9423

Author(s): Bopeng Fang, Shifeng Chen, Zhurong Dong
Pages: 9424 - 9438

Author(s): Yannis Pantazis, Dipjyoti Paul, Michail Fasoulakis, Yannis Stylianou, Markos A. Katsoulakis
Pages: 9439 - 9450

Author(s): Ziqiang Zheng, Yuanmeng Hu, Yi Bin, Xing Xu, Yang Yang, Heng Tao Shen
Pages: 9451 - 9465

Author(s): Feiping Nie, Xia Dong, Zhanxuan Hu, Rong Wang, Xuelong Li
Pages: 9466 - 9480

Author(s): Feiping Nie, Canyu Zhang, Zheng Wang, Rong Wang, Xuelong Li
Pages: 9481 - 9492

Author(s): Rong Wang, Jintang Bian, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 9493 - 9505

Author(s): Kun Cao, Lihua Xie
Pages: 9506 - 9513

Author(s): Jiaming Zhu, Yuequan Yang, Tianping Zhang, Zhiqiang Cao
Pages: 9514 - 9519

Author(s): Jianjun Zhang, Ting Wang, Wing W. Y. Ng, Witold Pedrycz
Pages: 9520 - 9527

Author(s): Jiachen Zhong, Junying Chen, Ajmal Mian
Pages: 9528 - 9535

Author(s): Jiamin Liu, Heng Lian
Pages: 9536 - 9541

Author(s): Jason J. R. Liu, James Lam, Ka-Wai Kwok
Pages: 9542 - 9548

Author(s): Garimella Rama Murthy
Pages: 9549 - 9554

Author(s): Yajing Yu, Jian Guo, Choon Ki Ahn, Zhengrong Xiang
Pages: 9555 - 9561

Author(s): Jing Xu, Yu Pan, Xinglin Pan, Steven Hoi, Zhang Yi, Zenglin Xu
Pages: 9562 - 9567

Author(s): Qi Lyu, Xiao Fu
Pages: 9568 - 9574

Author(s): Guo-Sen Xie, Xu-Yao Zhang, Tian-Zhu Xiang, Fang Zhao, Zheng Zhang, Ling Shao, Xuelong Li
Pages: 9575 - 9582


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.