Thursday 7 September 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 9, September 2023

Author(s): Jing Xu, Yugang Niu, Hak-Keung Lam
Pages: 2891 - 2903

Author(s): Qiang Chen, Feiping Nie, Weizhong Yu, Xuelong Li
Pages: 2904 - 2916

Author(s): Hao-Yang Zhu, Yuan-Xin Li, Shaocheng Tong
Pages: 2917 - 2928

Author(s): Fang Fang, Yamin Liu, Ju H. Park, Yajuan Liu
Pages: 2929 - 2942

Author(s): Yekai Yang, Yugang Niu, James Lam
Pages: 2943 - 2955

Author(s): Jingyu Ding, Yu Liu, Jinyong Yu, Xuebo Yang
Pages: 2956 - 2965

Author(s): Yibo Wang, Changchun Hua, Peng Shi
Pages: 2966 - 2974

Author(s): Pengfei Zhang, Tianrui Li, Zhong Yuan, Zhixuan Deng, Guoqiang Wang, Dexian Wang, Fan Zhang
Pages: 2975 - 2988

Author(s): Li Ma, Keqi Mei, Shihong Ding, Tianhong Pan
Pages: 2989 - 2999

Author(s): Ziye Zhang, Shuzhan Wang, Xianghua Wang, Zhen Wang, Chong Lin
Pages: 3000 - 3014

Author(s): Xiaofang Hu, Leimin Wang, Yin Sheng, Junhao Hu
Pages: 3015 - 3024

Author(s): Feixia Ji, Jian Wu, Francisco Chiclana, Sha Wang, Hamido Fujita, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 3025 - 3039

Author(s): Peide Liu, Yueyuan Li, Peng Wang
Pages: 3040 - 3054

Author(s): Sheng Han, Hong Zhu, Qishui Zhong, Kaibo Shi, Oh-Min Kwon
Pages: 3055 - 3068

Author(s): Fatemeh Aghaeipoor, Mohammad Sabokrou, Alberto Fernández
Pages: 3069 - 3080

Author(s): Shoulin Xu, Bin He
Pages: 3081 - 3092

Author(s): Danping Zeng, Zhi Liu, Yaonan Wang, C. L. Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu
Pages: 3093 - 3107

Author(s): Hao-Jie Wang, Guang-Yu Zhu
Pages: 3108 - 3120

Author(s): Libo Zhang, Qiang Jin, Shuangyi Fan, Dun Liu
Pages: 3121 - 3134

Author(s): Shaocheng Tong, Haodong Zhou
Pages: 3135 - 3147

Author(s): Yang Yang, Xin Fan, Weinan Gao, Wenbin Yue, Aaron Liu, Shuocong Geng, Jinran Wu
Pages: 3148 - 3160

Author(s): Feng Lin, Hao Ying
Pages: 3161 - 3172

Author(s): Liang Zhang, Guangdeng Zong, Xudong Zhao, Ning Zhao, Sanaa Sharaf
Pages: 3173 - 3184

Author(s): Jian Han, Xiuhua Liu, Xiangpeng Xie, Xinjiang Wei
Pages: 3185 - 3196

Author(s): Zhaoliang Sheng, Chong Lin, Bing Chen, Qing-Guo Wang
Pages: 3197 - 3209


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.