Monday 10 April 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 4, April 2023

Author(s): Bin Pang
Pages: 1071 - 1082

Author(s): Mou Zhou, Changjing Shang, Guobin Li, Liang Shen, Nitin Naik, Shangzhu Jin, Jun Peng, Qiang Shen
Pages: 1083 - 1097

Author(s): Xianghui Hu, Yiming Tang, Witold Pedrycz, Kai Di, Jiuchuan Jiang, Yichuan Jiang
Pages: 1098 - 1112

Author(s): Weixin Han, Pan Long, Bin Xu
Pages: 1113 - 1123

Author(s): Shan Zeng, Xiangjun Duan, Hao Li, Jun Bai, Yuanyan Tang, Zhiyong Wang
Pages: 1124 - 1138

Author(s): Ramasamy Kavikumar, Oh-Min Kwon, Seung-Hoon Lee, Sangmoon Lee, Rathinasamy Sakthivel
Pages: 1139 - 1151

Author(s): Han-Qian Hou, Yan-Jun Liu, Jie Lan, Lei Liu
Pages: 1152 - 1162

Author(s): Xiangdao Liu, Rongrong Wang, Jin Zhou, C. L. Philip Chen, Tong Zhang, Yuehui Chen, Shiyuan Han, Tao Du, Ke Ji, Kun Zhang
Pages: 1163 - 1177

Author(s): Hao-Yuan Sun, Hong-Gui Han, Jian Sun, Hong-Yan Yang, Jun-Fei Qiao
Pages: 1178 - 1188

Author(s): Zheng Liu, Honggui Han, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 1189 - 1201

Author(s): Stefania Boffa
Pages: 1202 - 1213

Author(s): Xiangxiang Wang, Yongbin Yu, Kaibo Shi, Hao Chen, Shouming Zhong, Xinsong Yang, Jingye Cai
Pages: 1214 - 1228

Author(s): Haodong Zhou, Shuai Sui, Shaocheng Tong
Pages: 1229 - 1239

Author(s): Tianliang Zhang, Rui Bai, Yongming Li
Pages: 1240 - 1253

Author(s): Lei Yan, Zhi Liu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu
Pages: 1254 - 1266

Author(s): Jin Huang, Zhijun Li, Haisheng Xia, Guang Chen, Qingsheng Meng
Pages: 1267 - 1280

Author(s): Yuntong Hu, Fuyuan Xiao
Pages: 1281 - 1293

Author(s): Linh Anh Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen
Pages: 1294 - 1304

Author(s): Jiazheng Zhang, Long Jin, Yang Wang
Pages: 1305 - 1314

Author(s): Wei Zhao, Yu Liu, Xiangqian Yao
Pages: 1315 - 1326

Author(s): Xiao Cai, Kaibo Shi, Kun She, Shouming Zhong, Yeng Chai Soh, Yue Yu
Pages: 1327 - 1339

Author(s): Yuyan Wu, Jun Cheng, Zheng-Guang Wu
Pages: 1340 - 1351

Author(s): Huanqing Wang, Liya Shen
Pages: 1352 - 1361

Author(s): Hongjing Liang, Lei Chen, Yingnan Pan, Hak-Keung Lam
Pages: 1362 - 1376

Author(s): Amine Dehak, Anh-Tu Nguyen, Antoine Dequidt, Laurent Vermeiren, Michel Dambrine
Pages: 1377 - 1390

Author(s): Wenqiang Ji, Jianbin Qiu, Shun-Feng Su, Heting Zhang
Pages: 1391 - 1400

Author(s): Zhen Liu, Jinpeng Yu, Hak-Keung Lam
Pages: 1401 - 1408

Author(s): Wei Ji, Jiajia Xie
Pages: 1409 - 1415

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.