Thursday 30 March 2023

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 7, Issue 2, April 2023

Author(s): M. Tanveer, Chin-Teng Lin, Chuan-Kang Ting, Javier Andreu-Perez
Pages: 292 - 294

Author(s): Jing He, Lei Shen, Yudong Yao, Huaxia Wang, Guodong Zhao, Xiaowei Gu, Weiping Ding
Pages: 295 - 307

Author(s): Hangfan Liu, Michel J. Grothe, Tanweer Rashid, Miguel A. Labrador-Espinosa, Jon B. Toledo, Mohamad Habes
Pages: 308 - 318

Author(s): Sang-Gil Lee, Eunji Kim, Jae Seok Bae, Jung Hoon Kim, Sungroh Yoon
Pages: 319 - 329

Author(s): Zhe Li, Shuo Wang, He Yu, Yongbei Zhu, Qingxia Wu, Liusu Wang, Zhangjie Wu, Yuncui Gan, Weimin Li, Bensheng Qiu, Jie Tian
Pages: 330 - 341

Author(s): Yiming Tang, Zhifu Pan, Witold Pedrycz, Fuji Ren, Xiaocheng Song
Pages: 342 - 356

Author(s): Yue Wu, Yibo Liu, Maoguo Gong, Peiran Gong, Hao Li, Zedong Tang, Qiguang Miao, Wenping Ma
Pages: 357 - 374

Author(s): Ashik Mostafa Alvi, Siuly Siuly, Hua Wang
Pages: 375 - 388

Author(s): Jia Chen, Renfang Wang, Di Wu, Xin Luo
Pages: 389 - 401

Author(s): Runmin Cong, Weiyu Song, Jianjun Lei, Guanghui Yue, Yao Zhao, Sam Kwong
Pages: 402 - 414

Author(s): Bo Lyu, Maher Hamdi, Yin Yang, Yuting Cao, Zheng Yan, KeShiping Wen, Tingwen Huang
Pages: 415 - 425

Author(s): Yutaro Iwamoto, Kyohei Takeda, Yinhao Li, Akihiko Shiino, Yen-Wei Chen
Pages: 426 - 435

Author(s): Qi Zhu, Jing Yang, Shuihua Wang, Daoqiang Zhang, Zheng Zhang
Pages: 436 - 446

Author(s): Chenyang Bu, Fei Liu, Zhiyong Cao, Lei Li, Yuhong Zhang, Wenjian Luo
Pages: 447 - 461

Author(s): Renwei Tu, Gangyi Jiang, Mei Yu, Ting Luo, Zongju Peng, Fen Chen
Pages: 462 - 473

Author(s): Fei Ming, Wenyin Gong, Ling Wang, Liang Gao
Pages: 474 - 486

Author(s): Guanghui Yue, Siying Li, Tianwei Zhou, Miaohui Wang, Qiuping Jiang, Wei Gao, Tianfu Wang, Jun Lv
Pages: 487 - 499

Author(s): Hao Ying, Feng Lin
Pages: 500 - 512

Author(s): Jinran Wu, You-Gan Wang
Pages: 513 - 522

Author(s): Nancy Mehta, Subrahmanyam Murala
Pages: 523 - 536

Author(s): Deepanshi, Rahasya Barkur, Devishi Suresh, Shyam Lal, C. Sudhakar Reddy, P. G. Diwakar
Pages: 537 - 551

Author(s): Jianrui Chen, Tingting Zhu, Maoguo Gong, Zhihui Wang
Pages: 552 - 564

Author(s): Yangfan Zhou, Kaizhu Huang, Cheng Cheng, Xuguang Wang, Amir Hussain, Xin Liu
Pages: 565 - 577

Author(s): Yu-Wei Wen, Chuan-Kang Ting
Pages: 578 - 597

Author(s): Wujie Zhou, Sijia Lv, Jingsheng Lei, Ting Luo, Lu Yu
Pages: 598 - 603

Author(s): Mengke Li, Yiu-ming Cheung
Pages: 604 - 609

Author(s): Haoyu Wang, Yuhu Cheng, C. L. Philip Chen, Xuesong Wang
Pages: 610 - 616


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.